Nieuwsberichten‎ > ‎

Jaarvergadering vrijdag 13 november 2015

Geplaatst 7 nov. 2015 23:55 door V.V. Vilsteren   [ 8 nov. 2015 00:00 bijgewerkt ]
Hierbij nodigen wij alle seniorenleden (met eventuele partner), ouders van de jeugd en vrijwilligers uit voor de jaarvergadering.
Ben je verhinderd? Afmelden via e-mail naar vvvilsteren@hetnet.nl

De jaarvergadering zal gehouden worden op vrijdag 13 november 2015 in het clubgebouw “Ons Mikpunt”, aanvang 20.30 uur

Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen ledenvergadering 21.11.2014
4. Verslag van de penningmeester betreffende:
        a. Clubgebouw.
        b. Vereniging.
5. Verslag van de kascommissie door Martijn Hulsman en Kees Bakker (reserve:  Remco Legebeke)
6. Mededelingen.
* Senioren
* Jeugd
* Sponsorcommissie
* Commissie Beheer Onderhoud
* Commissie Beheer Clubgebouw
* Algemeen
7. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar:
* Marcel Vree
Tegen kandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
8. Rondvraag
9. Sluiting

Na de vergadering is er een gezellige avond.

Hopelijk mogen wij u (en uw partner) deze avond begroeten.

Het bestuur.