PRIVACYBELEID VAN DE VOETBALVERENIGING VILSTEREN

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Voetbalverening Vilsteren (hierna: vvVilsteren) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van vvVilsteren, of om een andere reden persoonsgegevens aan vvVilsteren verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
vvVilsteren, Siegersteeg 2F, 7734 PG Vilsteren, 0529-458529, KvK nummer 40060875
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via vvvilsteren@hetnet.nl.

2. Welke gegevens verwerkt vvVilsteren en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens 
            verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals   
                bv social media accounts 
2.2 vvVilsteren verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging         daarvan. 
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten             en activiteiten van vvVilsteren.
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor betalingen, van het lidmaatschapsgeld, donateursgeld, opgelegde                     registraties.
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je                     ervaringen met vvVilsteren en je te informeren over de ontwikkelingen van vvVilsteren.

E-mail berichtgeving:
vvVilsteren gebruikt je naam en e-mailadres om haar uitnodigingen en andere mededelingen via e-mail te versturen. 
Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de ledenadministratie.

Foto- en beeldmateriaal:
vvVilsteren gebruikt foto- en beeldmateriaal van wedstrijden en verenigingsactiviteiten voor plaatsing op de website, in de kantine of andere media.
Gaat het om personen met name genoemd, dan zal er toestemming moeten zijn van betrokkene. 
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat er toestemming moet zijn van de ouder(s).
Foto’s ten behoeve van wedstrijdzaken vallen onder beheer van KNVB/Sportlink.
Foto’s via Voetbal.nl kun je zelf afschermen of even doorgeven aan de ledenadministratie.

3. Bewaartermijnen 
vvVilsteren verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft vvVilsteren passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt vvVilsteren gebruik van diensten van Sportlink. Met de verwerker hebben         wij een verwerkersovereenkomst. 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van vvVilsteren kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te             wijzigen of te verwijderen. vvVilsteren zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover             informeren 
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens         contact opnemen met de ledenadministratie. 
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop vvVilsteren je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je                 contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie                         vvvilsteren@hetnet.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.