Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN DE VOETBALVERENIGING VILSTEREN

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Voetbalverening Vilsteren (hierna: V.V. Vilsteren) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van V.V. Vilsteren, of om een andere reden persoonsgegevens aan V.V. Vilsteren verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: V.V. Vilsteren, Siegersteeg 2F, 7734 PG Vilsteren, 0529-458529, KvK nummer 40060875
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via vvvilsteren@hetnet.nl.

2. Welke gegevens verwerkt V.V. Vilsteren en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2 V.V. Vilsteren verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van V.V. Vilsteren.
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor betalingen, van het lidmaatschapsgeld, donateursgeld, opgelegde registraties.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met V.V. Vilsteren en je te informeren over de ontwikkelingen van V.V. Vilsteren.

E-mail berichtgeving: V.V. Vilsteren gebruikt je naam en e-mailadres om haar uitnodigingen en andere mededelingen via e-mail te versturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de ledenadministratie.

Foto- en beeldmateriaal: V.V. Vilsteren gebruikt foto- en beeldmateriaal van wedstrijden en verenigingsactiviteiten voor plaatsing op de website, in de kantine of andere media. Gaat het om personen met name genoemd, dan zal er toestemming moeten zijn van betrokkene. Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat er toestemming moet zijn van de ouder(s). Foto’s ten behoeve van wedstrijdzaken vallen onder beheer van KNVB/Sportlink. Foto’s via Voetbal.nl kun je zelf afschermen of even doorgeven aan de ledenadministratie.

3. Bewaartermijnen

V.V. Vilsteren verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft V.V. Vilsteren passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt V.V. Vilsteren gebruik van diensten van Sportlink. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van V.V. Vilsteren kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. V.V. Vilsteren zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop V.V. Vilsteren je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: vvvilsteren@hetnet.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.